Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által alkalmazott általános adatvédelmi és adatkezelési feltételeket, valamint a szerződési feltételeket.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. A testvertelepulesek.hu honlapon forgalmazott szolgáltatások és termékek ismertetése, tájékoztatója

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) weboldalán (a továbbiakban: honlap) az Alapítvány által kiadott szakmai kiadványokat, ezekre vonatkozó előfizetéseket (a továbbiakban: Szolgáltatás) vásárolhat nyomtatott és elektronikus formában regisztrálhat térítésmentesen, illetve díjfizetés ellenében.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alapítvány szolgáltatásait igénybe vevő minden Szolgáltatóra és felhasználóra és vásárlóra (a továbbiakban együtt: Fogyasztó) kötelezően rögzíti az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó szerződési feltételeket.

Az ÁSZF az Alapítvány által üzemeltetett testvertelepulesek.hu honlap alatt elérhető szolgáltatásai használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Fogyasztó és az Alapítvány között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekrtv.) 15. §-ának megfelelően.

Az Alapítvány, mint a testvertelepulesek.hu honlap üzemeltetője fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Fogyasztót. A felhívást a honlap erre a célra szolgáló felülete és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Fogyasztónak az e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

II. A Szolgáltató

 1. A testvertelepulesek.hu honlapot az Alapítvány üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató cégneve: Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány
 3. A Szolgáltató székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
 4. Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0001079.
 5. Nyilvántartásba vétel éve: 1990.
 6. Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
 7. Adószám:19656300-1-41
 8. Pénzforgalmi számlaszám: 11711034-20084400-00000000

III. A Szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása levélben vagy elektronikus úton (e-mailben, testvertelepulesek.hu honlapon) lehetséges. Telefonon leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató postai vagy elektronikus úton küldi el a Fogyasztó részére. A megrendeléstől számított 15 munkanapon belül a Szolgáltató visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A honlapon történő megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Fogyasztót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Fogyasztó részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.), a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében leadott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.
 4. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Korm. rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók.

IV. Regisztráció

A honlap egyes szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött.

A honlap rendszerébe történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

 • a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik,
 • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált Fogyasztót terheli. A Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált Felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltatóalapitvany@dhkfa.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

V. Vásárlási és szállítási információk

A Fogyasztó a testvertelepulesek.hu honlapon a megrendelt terméket elektronikus formában töltheti le, vagy nyomtatott formában a Szolgáltató szállítja részére postai úton. A Fogyasztónak a megrendelésekor kell megjelölnie, hogy a terméket elektronikus vagy nyomtatott formában rendeli meg. Termék esetén az árlista nem tartalmazza a szállítás költségét. A szállítási költség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelő összeg.

Egy csomag korlátozás nélkül tartalmazhat tételeket, azonban egy csomagban csak a megrendelés leadásakor raktáron lévő kiadványokat tudja a Szolgáltató szállítani. A szállítási költséget a Szolgáltató minden esetben feltünteti a számlán, így annak díját nem a kézbesítéskor kell rendezni.

A szállítási határidő: a visszaigazolástól számított 15 munkanap.

Személyes részvételt igénylő képzés esetén a Szolgáltató gondoskodik a képzés Fogyasztó részére előre megjelölt helyen történő lebonyolításáról.

A Fogyasztó a testvertelepulesek.hu honlapon elérhető megrendelő űrlapon vagy írásban (levél, fax, e-mail) megadja elérhetőségi adatait, jelzi a megrendelés módját (elektronikus vagy nyomdai formában kéri a megrendelt Szolgáltatást), valamint megjelöli a megrendelés tárgyát. A megrendelt Szolgáltatásról a Szolgáltató 15 munkanapon belül visszaigazolást küld a Fogyasztó megrendelésben megjelölt levelezési vagy e-mail címére.

VI. Felelősség

A Szolgáltató nem cenzúrázza a felületére feltöltött anyagokat, így azok tartalmáért, minőségéért, az információk valódiságáért, valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, különösen az azokban megfogalmazott szóhasználatokért, kifejezésekért, véleményekért. Nem szavatol semmilyen a feltöltött tartalomért, az annak felhasználásából eredő bárminemű igényért vagy kárért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató online felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. A Szolgáltató ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról, illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

A honlapon megosztott linkek előzetesen nem kerülnek ellenőrzésre, továbbá a Szolgáltató nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a honlapon megosztott linkek felhasználása során a külső linkek veszélynek teheti ki a Felhasználót mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A honlap közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

A Szolgáltató kifejezetten nem támogat egyetlen külső honlapot sem, továbbá azok nem állnak az irányítása alatt, így a szükséges biztonsági lépéseket a Felhasználónak kell megtennie.

VII. Adatkezelés

A Szolgáltató a Felhasználó által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak, illetve hatóságoknak adja ki.

A Szolgáltató szavatol azért, hogy a Felhasználó személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

A Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználó hozzájárul, hogy:

 • adatait a Szolgáltató nyilvántartsa a regisztrált Felhasználók nyilvántartásának vezetése, illetve kapcsolattartás céljából;
 • adatait a Szolgáltató saját üzleti ajánlatainak kidolgozása céljából kezelje, azonban a Szolgáltató szavatol azért, hogy ezen adatkezelés során harmadik fél csak a Felhasználó adatainak beazonosíthatósága nélkül ismerhet meg.

VIII. Szerződés megszűnése

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó törli magát a Szolgáltató regisztrált Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató minden olyan költségét, kárát, amely a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

A Szerződés megszűnésével a Szolgáltató online felületére feltöltött oktatási anyagok szerzői joga továbbra is a Szolgáltatóé marad, azonban az adott oktatási anyagot már korábban megvásárló Felhasználó számára, továbbra is hozzáférést biztosít a Szolgáltató. Ennek érdekében a Szolgáltató jogosult a szerverein továbbra is tárolni az adott kurzust, viszont további értékesítésre nem kerülhet.

IX. Együttműködési kötelezettség

A Szolgáltató és a Fogyasztó az ÁSZF hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

X. Jogról való lemondás

Az ÁSZF által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. Az ÁSZF által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

XI. Teljesség, részleges érvénytelenség

Jelen ÁSZF magába foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek a Szolgáltató Szolgáltatásai vonatkozásában a Szolgáltatót és a Felhasználót köti, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó közötti valamennyi korábbi a jelen ÁSZF céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen ÁSZF teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi szerződési feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

XII. Irányadó jog, illetékes bíróság

Jelen ÁSZF-ban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató és a Felhasználó kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármelyük általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre a Szolgáltató és a Felhasználó a jelen ÁSZF-ből eredő jogviták rendezésére pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

XIII. Szolgáltatóra vonatkozó rendelkezések

A Szolgáltató jogosult feltölteni a maga által készített vagy megrendelésére készített anyagokat, melyek a Szolgáltató saját tulajdonai maradnak.

A Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa bármilyen formában feltöltött anyag tekintetében rendelkezik a szükséges felhasználási jogokkal.

A Szolgáltató jogosult meghatározni az általa a feltöltött anyagok árát.

XIV. Felhasználóra vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltató által feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket a Szolgáltató honlapján korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

A Felhasználó a Szolgáltató honlapján megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen az Szjt. megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább harmadik személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve, ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő (pl.: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználófiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli a Szolgáltató felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Más Felhasználó fiókját csak annak engedélyével lehet használni, a felelősség az átengedőt terheli.

A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató oktatási anyaga feltöltésekor ellenértéket kötött ki, az oktatási anyag ellenértékét a Szolgáltató által kibocsátott számla ellenében átutalással teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

XV. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató a honlapot alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a Fogyasztók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Fogyasztók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megrendeléskor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a megrendeléskor megadott adatok valósak, illetőleg helytállók.

A Fogyasztó az VI.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Fogyasztó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Fogyasztó adatait a hírlevélre feliratkozott Fogyasztók adatai közül.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A Fogyasztó elfogadja az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: alapitvany@dhkfa.hu.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve az alapitvany@dhkfa.hu e-mail címen történik.

Budapest Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztályának elérhetősége: 1051 Budapest, Sas u. 19. II. em., telefonszám: +36 1 450 2598, e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu.

Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány